deathbyyuri:

+

setoshi-zombie:

Artist: MEMO (pixiv)

mitakita:

too lazy to actually draw houndstooth